U bevindt zich @ DGO / Icoongebieden /

Icoongebieden

Merwe Vierhavens

De stadshavens van Rotterdam zijn de onontgonnen toekomst van Rotterdam. Als de Tweede Maasvlakte klaar is, trekt een deel van de havenactiviteiten weg uit deze havens. Dat schept ruimte voor nieuwe bestemmingen op en langs het water. Eén van de deelgebieden binnen Stadshavens is Merwehaven-Vierhavens, waar fruit- en sappenbedrijven vanoudsher het beeld bepalen. Het uitgestrekte gebied kent zijn gelijke niet in grootte, maatvoering en mogelijkheden als het gaat om binnenstedelijke herstructureringsgebieden in Nederland en verdient daarom bijzondere aandacht. Het gebied moet een totale metamorfose ondergaan. Ambitie is om Merwe-Vierhavens te transformeren naar een innovatief en duurzaam woon-werkgebied met een nieuwe toegeoegde waarde en aantrekkingskracht voor de stad op beide vlakken.

Insteek voor de transformatie zijn de directe en indirecte gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. Laaggelegen en dichtbevolkte economische delta's als dit gebied ondervinden de gevolgen van klimaatveranderingen nadrukkelijk, wat de toekomstbestendigheid en concurrentiepositie van het havengebied dus rechtstreeks in gevaar brengt als er niet wordt gehandeld. De noodzaak brengt urgentie en zodoende ook een kans om oplossingen te vinden op terreinen, die elk een stukje van de puzzel betekenen: energie (her)gebruik en -opwekking, een klimaatneutrale bebouwde omgeving, duurzaam (her)gebruik van afvalstromen, grondstoffen en (bouw)materialen en nieuwe duurzame vervoersconcepten.

In het veranderende landschap van de gebiedsontwikkeling speelt ook de discussie hoe een duurzaam en organisch ontwikkelingsproces het best in gang te zetten. Rotterdam is vooruitstrevend en heeft ruimte gegeven aan private partijen (niet zijnde louter projectontwikkelaars, maar voornamelijk eindgebruikers van grond, gebouwen en gebied) om hierin de lead te nemen. Deze partijen hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband ‘Clean Tech Delta'. Dit verband brengt partijen samen, koppelt kennisinstellingen aan R&D van bedrijven, biedt vestigingslocaties en proeftuinen, en ondersteunt lobby, marketing en acquisitie. Het plan is om de komende jaren  verschillende projecten te starten die moeten dienen om de ontwikkeling van het gebied in gang te zetten.

Inbedding van deze aanpak in het ruimtelijk planningstelsel vereist een juridisch-bestuurlijk traject en het maken van randvoorwaardelijke keuzes. Met betrekking tot de in te voeren milieucategorieën, de te kiezen ontwikkelingsstrategie en de bijbehorende rolverdeling van partijen.

Platform DGO staat de aanpak van Clean Tech Delta bij om de duurzame gebiedsontwikkeling van Merwe-Vierhavens te versnellen en versterken. In samenwerking met Jan Rotmans (DRIFT) is een transitiedocument ‘Van Woestijn Tot Goudmijn' met een hoge duurzaamheidslat ontwikkeld. Dit heeft geleid tot interessante bouwstenen om de transitie van de Merwe-Vierhavens te mobiliseren.